नदी – कुसुमाग्रज कविता

नदी – कुसुमाग्रज

नदीबाई माय माझी डोंगरात घर

लेकरांच्या मायेपोटी येते भूमीवर

नदीबाई आई माझी निळे निळे पाणी

मंद लहरीत गाते ममतेची गाणी

नदीमाय जळ सा-‍या तान्हेल्यांना देई

कोणी असो कसा असो भेदभाव नाही

शेतमळे मायेमुळे येती बहरास

थाळीमध्ये माझ्या भाजी-भाकरीचा घास

श्रावणात आषाढात येतो तिला पूर

पुढच्यांच्या भल्यासाठी जाई दूर दूर

माय सांगे, थांबू नका पुढे पुढे चला

थांबत्याला पराजय चालत्याला जय


कवी-कुसुमाग्रज

Leave a Comment