समुद्रातील मासा

समुद्रातील मासा
=========================
एका नदीतील मासा 🐠पुराच्या पाण्याच्या 💦💦💦💦💦 ओढीमुळे समुद्रात वाहुन गेला. 🐠 समुद्रातील माशांना 💦🐡🐟💦💦🐬🐳🐊🐋🐡💦💦🐬💦💦🐳🐟🐡 💦 तो आपल्यापेक्षा कमी दर्जाचा मानू लागला. त्यांना म्हणू लागला, 🐠’देश, जात, कुळ या तिन्ही बाबतीत मी तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे.

तेव्हा हे लक्षात घेऊन तुम्ही सर्वांनी मला 🐠 उच्चासनावर बसवून माझा सन्मान करावा’.
त्यावर समुद्रातील एक मासा 🐡 त्याला म्हणाला, ‘अरे असं मूर्खासारखं पुन्हा बोलू नकोस. जर एखाद्या👱 कोळ्याच्या 🕸 जाळ्यात दोघेही 🐡 🐠 जण सापडलो तर दोघात श्रेष्ठ कोण ते कळेल.कोळी 👱 सांगेल ती किंमत देऊन श्रीमंत लोक 👲 👮👲 👮👲 खाण्यासाठी मला विकत घेतील, पण तुला तो कोळी 👱 एखाद्या गरीब 👳 माणसाला फुकटही देऊन टाकेल.

तात्पर्य : नुसत्या जात कुळ ह्यावर मोठेपण अवलंबून नसते तर ते गुणावगुणांबरोबर अवलंबून असते .

Leave a Comment