लहान झाड

लहान झाड
=========================
नदीच्या काठी मोठे 🌳झाड होते ते सोसाट्याचा वारा आला असता पडले व नदीतील पाण्याबरोबर वहात चालले. 💦💦💦💦💦🌳💦💦💦💦💦💦
वाटेत नदीकाठी उभे असलेले एक लहान ☘झाड त्याला दिसले. तेव्हा त्याने 🌳त्या लहान ☘ झाडाला विचारले, ‘अरे, या वार्याने माझ्यासारखं मोठ🌳 झाड पाडलं, त्या वार्याच्या सपाट्यातून तू कसा काय वाचलास?
त्यावर लहान ☘ झाडाने उत्तर दिले , ‘अरे मिञा, तुझ्या नि माझ्या वागण्यात बराच फरक आहे, तेच त्याचं कारण होय.
👊 बलवानांपुढे आपलं चालणार नाही हे लक्षात घेऊन मी वार्यापुढे नम्र होतो पण आपल्या शक्तीच्या गर्वामुळे तू ताठ उभा राहतोस.’

तात्पर्यः समर्थापुढे दुर्बलाने नम्रपणे वागावे. तसे न करता जे उद्दामपणे वागतात ते बर्याच वेळा स्वतःचा नाश करून घेतात.

Leave a Comment